ANBI diaconie

ANBI

Hieronder kunt u de ANBI-gegevens inzien van de diaconie van de PKN Lichtenvoorde

ANBI-gegevens De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                  Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde
Landelijk nummer:        824133523
Webside:                       www.pkn-lichtenvoorde.nl
Telefoon:                       0544-376056
Postadres:                     Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde
KvK nummer:                76412571

De Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrementen”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland omvat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

De protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde.

Samenstelling bestuur/ verantwoordelijkheden.
De diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit 6 personen, t.w. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 overige leden.Verder hebben zowel de kerkenraad als het Diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Toelichting:
De diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten door o.a. collectes in de kerk. de diaconie bezig ook nog enig vermogen in de vorm van, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan diaconale ondersteuning van personen, groeperingen en stichtingen in binnen en buitenland en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de diaconale bezittingen (zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.