ANBI

ANBI

Hieronder kunt u de ANBI-gegevens inzien van PKN Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde
__________________________________________________
ANBI-informatie   (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)
De ‘anbi-status’ maakt dat giften, legaten en ersfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
Voor de gever betekent het dat giften bijvoorbeeld in het kader van de actie Kerkbalans, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, in aanmerking komen voor de ‘giftenaftrek’ bij de inkomstenbelasting.
Op deze pagina vindt u de ANBI-gegevens van:
1. De Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde,
2. De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde

Ad. 1. ANBI-gegevens van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                   Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde
Landelijk nummer:         813612809
Website:                        www.pkn-lichtenvoorde.nl
Telefoon:                       0544-376056
Postades:                     Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde

De Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:
“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland omvat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

De protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 personen, t.w. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 overige leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx
Voor het beleidsplan van de protestantse gemeente te Lichtenvoorde zie het volgende bestand:
http://www.pkn-lichtenvoorde.nl/wp-content/uploads/2015/11/Beleidsplan-PKN-Lichtenvoorde.pdf

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Árbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in
Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. (zie begrotingen en Jaarrekeningen)

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar

Toelichting:

Hier de cijfers CvK 2020 in FRIS. Volgens de nieuwe richtlijnen van de GCBB zijn de vaste activa per ult.2020 gewaardeerd als volgt: gebouwen zijn gewaardeerd op WOZ-waarde. Verpachte agrarische percelen op Box 3 waarde voor deze regio 60 % van € 61.700,- per ha. en ook de koerswaarde per u;lt. 2020 van de belegging in Rabo-certiificaten is als balanswaarde opgenomen. .
De hierdoor ontstane meerwaarden zijn geboekt op resp. de Reserve herwaardering van de pastorie resp. verhuurpanden, reserve herwaardering verpachte agrarische percelen en reserver koersverschillen, zodat ze niet het resultaat beïnvloeden.
Het positieve eindresultaat ad € 4.791,- is feitelijk gerealiseerd door de CvK zonder de begraafplaats Vredehof. De belangrijkste cijfers van de begraafplaats zijn wel opgenomen en de begraafplaats haalde een negatief resultaat van € 4.674,00 als gevolg van herplanten van door droogte verloren gegaan plantgoed . Drie droge zomers achtereen zijn daar de oorzaak van. Daarnaast werd groot onderhoud uitgevoerd aan het werktuigen/gereedschapsgebouwtje en werd een nieuwe motormaaier aangeschaft. Per saldo werd een geconsolideerd resultaat behaald van € 117,00 positief.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden in het algemeen aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan
• het in standhouden van de kerkelijke bezittingen;
• kosten die verband houden met het houden van kerkdiensten, zoals
onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen;
• aan de kosten van de eigen organisatie zoals b.v. personeelskosten en
vergoedingen t.b.v. vrijwilligers;
• bijdragen voor het in stand houden van het landelijke kerkelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

 

Diaconie

ANBI-gegevens De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                  Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde
Landelijk nummer:        824133523
Webside:                       www.pkn-lichtenvoorde.nl
Telefoon:                       0544-376056
Postades:                     Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde

De Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacrementen”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland omvat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

De protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Lichtenvoorde.

Samenstelling bestuur/ verantwoordelijkheden.
De diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit 6 personen, t.w. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 overige leden.Verder hebben zowel de kerkenraad als het Diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Toelichting:
De diaconie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten door o.a. collectes in de kerk. de diaconie bezig ook nog enig vermogen in de vorm van, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan diaconale ondersteuning van personen, groeperingen en stichtingen in binnen en buitenland en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de diaconale bezittingen (zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De baten zijn nog iets hoger dan begroot, de uitgaven zijn fors hoger dan begroot mede door aanwending van het gehele fonds Internationale projecten ad € 12.440,- en vrijval van een voorziening ad € 6.800,- , waardoor ca 25 mille meer dan begroot aan diaconaal werk werd besteed vooral aan wereldwijd diaconaal werk mede in verband met de corona-pandemie . Overige uitgaven liggen wel in de lijn van de begroting. Incidentele baten vloeien voort uit de nieuwe landelijke richtlijn om het onroerend goed (vrijwel geheel bestaande uit verpachte agrarische percelen ) te waarderen tegen uniforme normen, te weten de Box 3 normen van de Belastingdienst . Voor regio Oost is dat € 61.700,- per Hectare en daarvan 60 % (verpacht) dus € 37.020,- per Hectare. Dat is een forse meerwaarde ten opzichte van de historische boekwaarde . Deze éénmalige bate ad € 1.462.902,- bestaat dus uit het waarderings- verschil ad € 1.456.102,- van de pachtgronden en de genoemde vrijval voorzieningen ad € 6.800,- Het waarderingsverschil is vervolgens naar de Reserve herwaardering geboekt. Onttrokken aan de bestemmingsreserve erfpachtkoopsommen € 1.675,- en voor de nieuwe camera ten behoeve kerk-TV. Is € 1.900,- onttrokken aan de reserve en verder is het fonds Internationale projecten ad € 12.440,- volledig diaconaal ingezet. Tenslotte is € 2.500,- weer gereserveerd voor toekomstige investeringen voor kerkradio en tv . Per saldo was er een klein negatief exploitatie-resultaat ad € 2.140,-.