Uitloting obligaties

Per 1 december 2008 heeft het college van kerkrentmeesters obligaties uitgegeven, waarvan per  1 december 2020 conform de voorwaarden de achtste aflossing zal plaatsvinden. De loting heeft al plaatsgevonden. Alle obligaties zijn genummerd en de obligaties waarvan het eindcijfer een  1  is, zijn vanaf 1 december 2020 betaalbaar met de opgebouwde rente.

De uit te keren hoofdsom met de rente van de uitgelote obligaties is €  65,00 voor elke ingeleverde obligatie eindigende op nummer 1.

De uitgelote obligaties kunnen worden ingeleverd in de Johanneshof op dinsdagavond 1 december a.s.  tussen 18.30 uur en 20.00 uur tegen contante betaling of afgifte van een ontvangstbewijs, waarna uitbetaling daags erna per bankoverschrijving. Na de uitlotingsdatum wordt geen rente meer opgebouwd.

De obligaties blijven betaalbaar tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Frits van Lochem, penningmeester

Share