40 dagen Kerk in Actie!

Geen carnaval | Wel vasten? Geen carnaval |Wel 40-dagentijd?
Geen 40 – dagen – tijd – diensten | Wel 40 dagen Kerk – in – Actie!

Het zal vreemd zijn voor onze rooms katholieke collega-gelovigen. Gewoonlijk was de vastentijd een vervolg op dagen plezier maken, eten en niet te vergeten drinken. Was het begin van de vastentijd, op Aswoensdag, het eind van de  carnaval (in de rest van het land het carnaval). Maar nu, geen carnaval. En toch zal  ook dit jaar op 17 februari, op Aswoensdag, de vastentijd beginnen. Zo als het er nu uitziet zonder kerkdienst, zonder askruisjes die op de voorhoofden van de gelovigen getekend worden. Maar wel in het besef dat de veertig doordeweekse dagen en zes zondagen voor  Pasen ingaan.

En wij? Wat doen wij? Wij protestanten waren nooit  zo van de carnaval. Maar de laatste jaren kwam in onze kerken ook steeds meer het besef van het bijzondere van die 40 dagen voor Pasen. Het werd geen vastentijd genoemd. Wel 40-dagentijd. Een tijd van bezinning. Van voorbereiding ook. Als je telt zie je dat de zes zondagen niet tot die veertig dagen gerekend worden. Zondagen zijn en blijven dagen van blijdschap, Van vieren dat de dood is overwonnen. Van vieren van het geloof in de Opstanding. . Daar passen geen peinzende of sombere gezichten bij.

In onze kerken zijn mogelijkheden te over om hulp te vragen bij dat bezinnen. Bijvoorbeeld bij Kerk in Actie.  Het thema dit jaar?

IK BEN ER VOOR JOU

Mooier thema kan je niet bedenken. Juist in deze tijd.

Ik ben er voor jou. Ik denk aan je. Ik zorg voor je.

Zeven werken van barmhartigheid.

 Bij Kerk in Actie staan de zeven werken van barmhartigheid centraal in de projecten die dit jaar in de 40-dagentijd ondersteund worden. Werken waarover Mattheus schrijft. Wie kent de tekst niet.

“ Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.”

Hé, maar dat zijn er maar zes, zal iemand opmerken. Eten geven. Drinken geven. Gastvrijheid voor de vreemdeling. Kleding geven. Ziekenbezoek. Opzoeken in de gevangenis. Dat klopt. Maar in 1207 voegde Paus Innocentius daar een zevende aan toe: De doden begraven. Hij deed dat naar aanleiding van een tekst uit het apocriefe Bijbelboek Tobit 1 vers  17, waarin naast twee bekende, ook door Christus genoemde werken van barmhartigheid, speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt. Er staat:  Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het. Trouwens,  Paus Franciscus vulde de werken aan met een achtste: De zorg voor het gemeenschappelijke huis van de mensheid. Voor de aarde Voor de  schepping.

Barmhartigheid. In het Hebreeuws Rachamiem dat baarmoeder betekent. Barmhartigheid, een vorm van liefde die onvoorwaardelijk is. Zoals die van een moeder voor haar (ongeboren) kind. Met die liefde, die  in Gods ogen zo onvoorwaardelijke liefde, die liefde die niets terugvraagt, mogen ook wij op weg gaan. Veertig dagen en zes zondagen. En daarna. Alle dagen van ons leven.

Zeven werken van barmhartigheid. Zeven projecten die  Kerk in Actie steunt. Hieronder wat informatie over de eerste drie. In het volgende kerkblad de andere vier.

Zondag 21 februari
Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Daardoor werkt 25 % van de bevolking in het buitenland. Dat is zichtbaar in de dorpen. Veel kinderen en ouderen. Ouders zijn vertrokken. Ook kerken voelen dit gemis. Veel diaconieën van kerkelijke gemeenten hebben het op zich genomen kinderen en ouderen te steunen. In de regio Edinet worden in vijf dorpen kinderen en jongeren getraind om ouderen in hun dorp te helpen. Locale gemeenten met hulp van MCA (Moldavian Christian Aid)  verzorgen deze trainingen. MCA adviseert en steunt financieel. Dit alles heeft en positieve uitwerking. Ouderen voelen zich gezien en minder eenzaam. Jongeren krijgen een gevoel van eigenwaarde. Ook neemt een deel van de jongeren deel aan de summerschool. Al met al een initiatief dat onze steun verdient.

Zondag 28 februari
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met andere vormen van kerkzijn. Het Evangelie wordt gedeeld op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. Op zogeheten pioniersplekken wordt het Evangelie zeker niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld. Plekken in nieuwe gebieden , maar ook in de buurt van bestaande kerken.  Wel vaak gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 van die pioniersplekken ontstaan in Nederland. Zo’n  pioniersplek  is

Seinpost Slinge in Rotterdam waar mensen zowel op zondag als door de week samenkomen. Vaak gebroken mensen in moeilijke omstandigheden. Niet alleen voor Seinpost Slinge, maar ook voor de wijken Pendrecht en Zuidwijk zet men zich in. Zowel kerkelijk als maatschappelijk. Zoveel kwetsbare mensen.

Zondag 7 maart
In Libanoon wonen, in verhouding tot de buurlanden,  nog veel christenen (25 – 30 %). Daardoor heeft Libanon vaak een regionale functie. Zo is de raad van kerken van het Midden Oosten in Beirout gevestigd. En op de Near East School of Theology (NEST) worden predikanten voor het hele Midden Oosten opgeleid. Veel studenten komen uit Syrië. Het instituut dat al meer dan 90 jaar bestaat is een protestants opleidingscentrum voor onder meer Lutherse, Presbyteriaanse, Anglicaanse en Episcopale kerken in onder andere Libanon, Syrië, Irak, Egypte en Israël/Palestina. Ook worden cursussen verzorgd voor leken en belangstellenden uit de Islamitische, orthodoxe, katholieke of joodse traditie.

Wilbert en Rima van Saane wonen met twee kinderen in Libanon. Uitgezonden door Kerk in Actie. Beiden werkzaam aan de NEST. Wilbert is  ook werkzaam als studentenpastor. Rima werkt voor de National  Evangelical Synod of Syria and Lebanon en de derde vrouwelijke predikant in het Midden Oosten.

marja

 

Share